Onderwijsleersituatie

Visie zwemonderricht

Er wordt lesgegeven vanuit het principe dat de leerlingen zelf moeten ondervinden wat water met ze doet.

Vanuit onze gedachten kan dit alleen door tijdens de lessen geen gebruik te maken van drijfmiddelen. Uiteraard is hier uitzondering op mogelijk, bijvoorbeeld bij een leerling met een negatief drijfvermogen of een beperking die drijfondersteuning noodzakelijk maakt. Om dit te kunnen realiseren wordt er veel vanuit het water lesgegeven.

Hiernaast staan veiligheid en plezier gedurende de lessen voorop. Uiteraard houdt dit niet in dat de leerling zelf uitmaakt wat er gebeurd.

Groepsgrootte

In basis zullen de niveaus uit groepen van 8 leerlingen bestaan. Dit kan echter enigszins variëren doordat er leerlingen zijn die sneller doorstromen of wat langer over een niveau doen.

Lesopbouw

We gaan uit van een gemiddelde duur van 64 lessen van 30 minuten voor het A-diploma. 

16 lessen voor het B-diploma en 16 voor het C-diploma. In het wedstrijdbad zijn de lessen 45 minuten.

De lessen voor het A-diploma worden verdeeld over 4 niveaus waarbij de gemiddelde leerling 16 weken over een niveau/bad zal doen.

Als einddoel van ieder niveau hebben we een aantal eisen geformuleerd. Als een leerling aan deze eisen heeft voldaan kan hij door naar het volgende niveau.

Binnen de kaders houden we rekening met de individuele ontwikkelingen van de leerling. Voldoet de leerling na bijvoorbeeld 4 lessen al aan de gestelde eisen dan kan de leerling versneld doorstromen naar het volgende niveau. Hierbij moet het niveau van de leerling wel in overeenstemming zijn met het niveau van de gemiddelde leerling van het volgende niveau. Het doorstromen wordt in onderling overleg bepaald door de instructeurs die hierbij betrokken zijn.

Aanwezigheid registratie

Er wordt door de instructeurs een presentielijst bijgehouden. Als een leerling 2 keer niet is geweest wordt er telefonisch contact opgenomen omtrent de oorzaak en de reden van afwezigheid. Hierbij wordt tevens aangegeven dat de absentie gevolgen kan hebben voor de doorstroming naar een volgend niveau. Ook wordt er dan nogmaals op gewezen dat de ingeplande lessen wel van het tegoed worden afgeschreven.

Instructeurs

De instructeurs moeten allen voldoen aan de gestelde opleidingseisen en in het bezit zijn van een VOG. Ook dienen de instructeurs te beschikken over de juiste competenties om te communiceren met de leerlingen of hun begeleiders.